دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : زهرا   عابدی

پست الکترونیکی : z.abedi@srbiau.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : اقتصاد

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : دانشکده محیط زیست و انرژی

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه اقتصاد محیط زیست

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1379/07/01

زهرا عابدی

زهرا عابدی

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^